چهره های همراه

SIDEX

آیا می توانید دیگران را در راه رسیدن به خواسته هایشان همراهی کنید؟
مختص خواسته های مهارت محور و توسعه فردی که نیاز به مشاور، کوچ و راهنما دارند.